Disclaimer

Inhoud
Hoewel Amsterdam Economic Board ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Amsterdam Economic Board niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Amsterdam Economic Board kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Amsterdam Economic Board accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Amsterdam Economic Board kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Amsterdam Economic Board geen invloed heeft. Amsterdam Economic Board kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Auteurschap
Artikelen op deze site geven de meningen en perspectieven weer van de auteurs en zijn geen uitingen van de leden van de Amsterdam Economic Board tenzij anders vermeld.
Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.