Scenario’s en Internationale Connectiviteit

Bij de Amsterdam Economic Board werken we met vier scenario’s voor de Metropoolregio Amsterdam, die elk een extreme toekomstsituatie in 2040 weergeven.
In januari 2020 bogen we ons over deze vier scenario’s tijdens een Future Lab met creatieve denkers en experts op gebied van internationale connectiviteit over de toekomst van onze regio als internationaal goed verbonden regio. Lees ook ons introductieartikel over internationale connectiviteit en het artikel met de 5 onderwerpen waar de MRA in elk geval op korte termijn naar zou moeten kijken op basis van de uitkomsten van het Future Lab Internationale Connectiviteit.

De vier scenario’s voor de regio in het kort

De Board heeft met experts vier scenario’s ontwikkeld, die uitersten van toekomstvoorstellingen maken voor de regio in 2040. Om overzicht te houden, hebben we met die deskundigen gekeken wat de belangrijkste structurele verschillen zijn in toekomstbeelden. We kwamen op die manier tot twee assen van uitersten:

  • Op de horizontale as lopen de uitersten van een top-down, internationale marktgeoriënteerde economie aan het linker uiteinde naar een meer lokale bottom-up economie gericht op van nabijheid uiterst rechts.
  • Op de verticale as lopen de uitersten van een krachtig verenigd Europa met een goed ontwikkelde interne markt en veel samenwerking tussen de lidstaten bovenaan naar een uiteengevallen Europa met slechts bilaterale afspraken tussen landen onderling aan de onderzijde.

Als we deze uitersten combineren komen we tot vier verschillende extreme scenario’s voor 2040:

Hoe ziet de internationale connectiviteit van de regio eruit in 2040?

Deze vier scenario’s hebben we toegepast in het Future Lab Internationale Connectiviteit. Zo kunnen we gerichter iets zeggen over de internationale connectiviteitsbehoefte van de regio rond elk extreem scenario. Dit biedt een goede basis voor verdere verkenning.

In het kort, met de klok mee:

Global Giants in 2040: Europa is één en de wereld draait om economische groei en consumeren

In het scenario Global Giants (een combinatie van top-down en een verenigd Europa) gaat het om superspecialisaties, waardoor de diversiteit van de economie in onze regio verdwijnt. We blijven sterk op fintech en ICT-toepassingen, toerisme en creatieve industrie en hebben ons ontwikkeld tot hub voor gezondheid in combinatie met AI. Export en import van kennis (met bijbehorende kenniswerkers) is belangrijk. De verbinding met Azië, met name China en India, wordt belangrijk, evenals die met California.

Er is veel efficiëntere luchtvaart mogelijk, door een ander schaalniveau voor de organisatie ervan. Er wordt sterk gedifferentieerd tussen verschillende vervoersmodaliteiten. De overheid is sterk, dus de EU bepaalt veel, topdown inzet op verbindingen en regelgeving rond het delen van data. De sterke interne Europese markt betekent dat Europa de toon kan zetten rond standaarden voor bijvoorbeeld CO2-taks. Ondanks dat de kosten voor reizen zullen stijgen zal zakelijk vliegen en het toerisme groeien.
De Europese economische hotspots zijn onderling sterk en zo duurzaam mogelijk verbonden, en vanuit elke hotspot is een bepaald deel van de wereld rechtstreeks aan te vliegen. Uitdaging voor onze regio is om de samenleving inclusief te houden voor iedereen.

Lees meer over het scenario Global Giants

European Renewal in 2040:
Europa is één en de focus ligt op maatschappelijke waarde en lokale gemeenschappen

In het scenario European Renewal (een combinatie van bottom-up en verenigd Europa) zal Europa sterker zelfvoorzienend zijn en sterke snelle verbindingen binnen de EU zijn essentieel. Deze verbindingen moeten CO­­­2-neutraal zijn dus zal het snelle treinverkeer tussen Europese metropolen een boost krijgen, evenals innovaties zoals de hyperloop en weg- en watervervoer op schoon geproduceerde waterstof en elektriciteit. Waterstof wordt geproduceerd in voormalige oliestaten en per waterstofschip naar Europa vervoerd.

Leefbaarheid rondom internationale hubs wordt goed bewaakt, vliegtickets zullen duurder worden – door de sterke interne markt en Europese R&D-samenwerking kan Europa ook schoner vliegen stimuleren en groene normen afdwingen in de rest van de wereld. Goederenvervoer zal afnemen doordat in de hele EU lokale vraag en aanbod slimmer gekoppeld wordt. Toerisme wordt veel lokaler, buiten de EU reizen is duur geworden. Slim, groen en gezond wordt bereikt door innovaties rond schoon vliegen en inzet op grootschalige productie van schone elektriciteit en waterstof, binnen en buiten de EU. Ook onstaan er nieuwe lokale business models voor data en krimpen de grote tech-reuzen.

Lees meer over het scenario European Renewal

International Alliances in 2040:
Europa valt uiteen en landen zijn protectionistisch en gericht op internationale allianties

In het scenario International Alliances (een combinatie van top-down en verdeeld Europa) zorgt de verschuiving van het economische zwaartepunt naar Azië voor meer focus op internationale verbindingen met steden in het Oosten.

Nederland en de MRA zetten in op het exporteren van kennis en kunde en het profiteren van snel wisselende handelsstromen. In deze context moeten internationale verbindingen vooral wendbaar en flexibel zijn, zodat ingespeeld kan worden op veranderende allianties en politieke invloedssferen. Men probeert grote afhankelijkheid van andere landen te voorkomen. Hierdoor ligt de nadruk op de ontwikkeling van ICT-systemen in scheepvaart en vliegverkeer, zodat handel snel verschoven kan worden naar andere bestemmingen. Grote internationale infrastructurele projecten blijven uit, behalve met allianties die gebaseerd zijn op soortgelijke waarden. Om slim, groen en gezond te zijn wordt ingezet op innovaties in schone brandstoffen.

Lees meer over het scenario International Alliances

Local for local in 2040: Europa valt uiteen en de focus ligt op besloten markten en lokale gemeenschappen

In het scenario Local for Local (een combinatie van bottom-up en verdeeld Europa) zijn verbindingen met naburige regio’s belangrijk, alsook met de economische centra in Europa: Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De hubfunctie van Schiphol verdwijnt en nadruk komt te liggen op weg- en treintransport over bestaande verbindingen. Export en import daalt, waardoor er minder internationale handel plaatsvindt, de lokale productie en consumptie neemt toe. Elk land, elke regio probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Er is minder schaalvoordeel dus de prestatiekosten zijn hoger.

Leefbaarheid rondom internationale hubs wordt goed bewaakt, vliegen wordt duur, snelle treinverbindingen nemen toe maar vragen veel organisatie. Consumenten hebben minder te besteden en daarmee daalt de vraag naar vliegen. Er is geen interne Europese markt en geen Schengen-zone meer. Stedelijke regio’s zijn belangrijk en zullen de samenwerking opzoeken met andere (internationale) regio’s om van elkaar te leren en sterker te staan ten opzichte van grote bedrijven. De MRA is een hoogwaardige kenniseconomie. Om slim, groen en gezond te blijven wordt ingezet op minder reizen en productie in de nabije omgeving en vergroening van vervoer over weg, spoor en water over relatief korte afstanden.

Lees meer over het scenario Local for Local